Slovník pojmov z energetiky

Certifikovaná podporná služba

Certifikovaná podporná služba je zmluvné poskytovanie regulačnej elektriny (kladnej a/alebo zápornej) subjektom, ktorí spĺňajú technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS). Tieto služby sú kľúčové pre udržanie stability a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy.

Podľa rýchlosti potrebnej na aktiváciu zariadenia poskytujúceho regulačnú energiu sa podporné služby delia na:

  • Primárne (Frequency Control Reserve, FCR): Aktivácia do 30 sekúnd.

  • Sekundárne (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR): Aktivácia do 300 sekúnd.

  • Terciárne (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR): Aktivácia do 750 sekúnd.

Subjekt poskytujúci tieto služby sa zmluvne zaväzuje k minimálnej dĺžke disponibility, počas ktorej je schopný poskytovať regulačnú energiu. Za poskytnutú regulačnú energiu, ako aj za disponibilitu v čase, keď regulačnú energiu neposkytol, získava finančnú odmenu. Ak však SEPS deteguje neschopnosť subjektu dodržať zmluvne dohodnutú disponibilitu, subjekt je pokutovaný.

Certifikované podporné služby poskytujú prevažne subjekty spaľujúce fosílne zdroje energie, ako napríklad teplárne a diesel generátory. Zelenými poskytovateľmi certifikovaných podporných služieb sú napríklad prečerpávacie nádrže, subjekty spaľujúce biomasu a aj batériové úložiská.