Slovník pojmov z energetiky: Časť II

Chcete sa viac zorientovať vo svete energetiky? Pripravili sme si pre vás slovník základných pojmov.

  • Publikované: 09. 05. 2023
  • Autor: Fuergy

Elektrizačná sústava (1): alebo zjednodušene povedané elektrická sieť, zahŕňa všetky zariadenia slúžiace na získanie elektrickej energie a na jej prenos a rozvod až po jednotlivé spotrebiče. Tvoria ju alternátory vo výrobniach elektrickej energie (elektrárňach), prenosová sústava a distribučná sústava.

Alternátor (1): je elektrický stroj alebo inými slovami generátor, ktorý využitím točivého magnetického poľa mení mechanickú energiu na elektrickú. Alternátor je zdrojom striedavého prúdu a napätia.

Prenosová sústava (1): prenáša elektrickú energiu z elektrární do veľkých elektrických staníc alebo uzlov spravidla vyššieho napätia. U nás je prenosová sústava tvorená sieťami 400 a 220 kV. Úlohou prenosovej sústavy (2) je poskytovanie prenosových a systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených distribučných sústav a oprávneným zákazníkom.

Distribučná sústava (3): predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, ako aj elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorými sa zabezpečuje preprava elektriny.

Miestna distribučná sústava (MDS) (4): je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. Je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ MDS je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť MDS na základe povolenia na podnikanie v energetike.

Subjekt zúčtovania (3): je účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok (spoločnosťou OKTE) zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Subjektom zúčtovania bývajú napríklad dodávatelia elektrickej energie, veľké výrobné podniky alebo výrobcovia elektrickej energie.

Odchýlka subjektu zúčtovania (3): je rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré subjekt zúčtovania pre svoju bilančnú skupinu naplánoval a skutočným odobratým a vyrobeným množstvom elektriny bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny. Odchýlka subjektu zúčtovania má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny a naopak záporné znamienko, ak spôsobí nedostatok elektriny v sústave.

Systémová odchýlka (5): ide o prebytok alebo nedostatok elektriny v sústave na štvrťhodinovej báze. Vzniká vtedy, keď existuje rozdiel medzi skutočne odobratým a celkovým naplánovaným množstvom elektrickej energie. Každý subjekt zúčtovania vytvára deň vopred plán odberu a výroby elektrickej energie svojej bilančnej skupiny a zodpovedá za odchýlku, ktorú svojím nesprávnym plánovaním spôsobil. Systémová odchýlka v každej obchodnej štvrťhodine je výsledkom odchýlok všetkých subjektov zúčtovania. Systémová odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Kladná je vtedy, ak je celkový odber v sústave nižší ako dohodnuté, resp. naplánované množstvo všetkých subjektov zúčtovania. Existuje teda prebytok elektriny v sieti. Záporná je naopak vtedy, ak je celkový odber vyšší oproti plánu a elektriny je v sieti nedostatok.

Regulačná elektrina (RE) (3): elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) na trhu s elektrinou na vyrovnanie systémovej odchýlky, čím sa zabezpečuje stabilita prenosovej sústavy a kvalita elektrickej energie. Regulačná elektrina môže byť kladná a záporná. Kladná regulačná elektrina vyrovnáva kladnú systémovú odchýlku (t.j. prebytok elektriny v sústave)a predstavuje zvýšenie produkcie elektriny z výrobných zdrojov alebo zníženie spotreby elektriny na strane odberateľov. Záporná regulačná elektrina vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave (t.j. nedostatok elektriny v sústave) a predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov

Zúčtovacia cena odchýlky (5): je vyššia ako cena samotnej regulačnej energie. Príjmy z odchýlok odovzdáva zúčtovateľ odchýlok (OKTE) prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (SEPS) na úhradu regulačnej energie. Ten musí zaplatiť náklady na aktivovanú regulačnú energiu, ale aj za rezervovanú kapacitu regulačnej energie. V prípade nízkej ceny odchýlky upravuje konečnú limitnú cenu regulačný úrad pre energetiku.

Protiodchýlka (5): predstavuje spôsob, ako môžu subjekty zúčtovania, ako napríklad dodávatelia elektriny, generovať finančný efekt. Protiodchýlka vzniká, v situácii, keď je systémová odchýlka kladná a odchýlka subjektu zúčtovania záporná a naopak. Znamená to, že bilančná skupina subjektu zúčtovania odobrala / vyrobila viac, resp. menej elektrickej energie oproti plánu, avšak táto skutočnosť pomohla vyrovnať systémovú odchýlku a tým aj znížiť potrebu regulačnej energie.

Podporné služby (6): sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR (SEPS) nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

Certifikovaná podporná služba: ide o zmluvné poskytovanie regulačnej elektriny (kladnej a/alebo zápornej) subjektom, ktorý spĺňa technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS. Subjekt sa zmluvne zaväzuje k minimálnej dĺžke disponibility, počas ktorej je schopný poskytovať regulačnú energiu. Za poskytnutú regulačnú energiu, ako aj za svoju disponibilitu v čase, kedy regulačnú energiu neposkytol, získava finančnú odmenu. V prípade, že v rámci disponibility systém SEPS deteguje neschopnosť subjektu dodržať zmluvne dohodnutú disponibilitu je subjekt naopak pokutovaný. Certifikované PpS poskytujú prevažne subjekty spaľujúce fosílne zdroje energie, ako napríklad teplárne, diesel generátory. Zelenými poskytovateľmi certifikovaných PpS sú napríklad prečerpávacie nádrže alebo subjekty spaľujúce biomasu, no a po novom už aj batériové úložiská.

Necertifikovaná podporná služba: ide o poskytovanie regulačnej energie (kladnej alebo zápornej) v odbernom, resp. odovzdávacom mieste (t.j. za smart metrom) bez zmluvného zaviazania sa k disponibilite. Subjekt poskytujúci necertifikované podporné služby nemusí spĺňať technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS. Regulačnú energiu poskytuje za finančnú odmenu v čase, kedy je to preň technicky možné a finančne výhodné. Poskytovanie regulačnej energie prebieha nabíjaním / vybíjaním batérií a/alebo znižovaním / zvyšovaním výkonu energeticky náročných technológií, nazývaným aj flexibilita. Regulácia prebieha v smere protiodchýlky a zúčtováva sa prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie.

Flexibilita (Demand Side Response) (7): ide o zvyšovanie alebo znižovanie výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie a/alebo posúvanie spotreby elektriny odberného miesta prostredníctvom batériového úložiska v reálnom čase s cieľom znížiť záťaž na prenosovú sústavu. Flexibilita pomáha vyrovnávať špičky (po angl. peak shaving) a presúvať záťaž (po angl. load shifting) na prenosovú sústavu a predstavuje dodatočný príjem odberného miesta z poskytovania tzv. necertifikovanej podpornej služby. Flexibilita hrá dôležitú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie.

Agregátor flexibility (8): je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá združuje, riadi a zastupuje viaceré odberné alebo odovzdávacie miesta na trhu s elektrinou.

Odberné miesto (2): je koncový odberateľ elektriny, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Môže ním byť domácnosť alebo firma. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber elektriny (spotreba). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.

Odovzdávacie miesto (8): je miesto výroby a fyzickej dodávky elektrickej energie do prenosovej sústavy pozostávajúce z jedného meracieho bodu.

Prahové meranie: meranie prostredníctvom inteligentného elektromera, tzv. smartmetra, ktorý meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ide o certifikované meradlo vo vlastníctve distribučnej sústavy, ktoré slúži na fakturačné účely.

Podružné meranie: inštalácia dodatočného elektromeru za smartmeter. Meradlo slúži na poskytovanie online údajov o spotrebe a výrobe elektrickej energie vybraných technológií. Údaje z podružného merania sa porovnávajú s fakturačnými údajmi zo smartmetra. Presnosť merania je 99,9%.

Regulovaný odberateľ elektriny (9): je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny od dodávateľa elektrickej energie a má zákonný nárok na cenu dodávky plynu alebo elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ide o domácnosti a tzv. malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. Patria k nim aj spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.

Neregulovaný odberateľ elektriny : sú všetky podniky s ročnou spotrebou nad 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu, ktoré nespadajú do kategórie regulovaných odberateľov elektriny a odoberajú elektrickú energiu od dodávateľa elektrickej energie podľa zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii.

Bilančná skupina (3): je skupina odberných miest a odovzdávacích (výrobných) miest, za ktoré prevzal zodpovednosť za odchýlku jeden spoločný subjekt zúčtovania, napríklad dodávateľ elektrickej energie.

Plán výroby: je plán výroby elektrickej energie v odovzdávacom mieste na nasledujúci deň obsahujúci denný diagram dodávky elektriny.

Plán spotreby: je plán odberu elektrickej energie v odbernom mieste na nasledujúci deň obsahujúci denný diagram odberu, ktorý vytvára dodávateľ elektrickej energie

Denný diagram (3): je postupnosť hodnôt dohodnutého (resp. naplánovaného) množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny pre odberné / odovzdávacie miesto pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v rámci každého 15-minútového intervalu.

Jalový výkon (4): vzniká v odberných miestach, ktoré majú v prevádzkach vo väčšej miere zastúpené spotrebiče s indukčným charakterom odberu (elektromotory, transformátorové zváračky a i.) a dochádza tak k fázovému posunu medzi napätím a prúdom. Vektory napätia predbiehajú vektory prúdu. Veľkosť tohto posunu vyjadruje takzvaný účinník. Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou nameranou v odbernom mieste. V ideálnom prípade sa hodnota účinníka rovná jednotke. Vtedy „tečie“ iba činná energia a žiadna jalová energia. Pokiaľ je hodnota účinníka nižšia ako jeden, tečie cez odberné miesto odberateľa a distribučnú sústavu aj jalová energia, ktorá nekoná prácu. Zbytočne tak prúdovo zaťažuje elektrické rozvody a vodiče. Uplatneniu tarify za nedodržanie predpísanej hodnoty účinníka je možné predísť inštaláciou kompenzačného zariadenia.

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) (4): na napäťovej úrovni VVN, VN (veľmi vysoké napätie, vysoké napätie) je to maximálna hodnota výkonu, ktorý je technicky možné odoberať z distribučnej sústavy. Konkrétne ide o strednú hodnotu štvrťhodinového činného výkonu dojednaná v zmluve o pripojení do sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto. MRK na napäťovej úrovni NN je stanovená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom alebo prepočítaná kilowattová hodnota MRK na prúd v ampéroch dojednaná v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy alebo určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

Rezervovaná kapacita (RK) (10): rezervovaná mesačná, štvrťročná, alebo ročná kapacita na napäťovej úrovni VVN a VN je ¼ hod. výkon, ktorý sa zabezpečuje pre odberateľa obojstranne potvrdenou zmluvou o distribúcii elektriny resp. zmluvou o združenej dodávke elektriny. Tarifa za rezervovanú kapacitu sa účtuje mesačne. V prípade prekročenia hodnoty RK odberateľom, dodávateľ účtuje poplatok za jej prekročenie. Hodnotu rezervovanej kapacity je možné v priebehu kalendárneho roka zvýšiť do úrovne Maximálnej rezervovanej kapacity.

Meranie a regulácia (MaR): je systém, ktorý pre odberné miesto zabezpečuje riadenie a plynulý chod prevádzkovaných technológií ako sú kúrenie, vetranie/vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie alebo osvetlenie. MaR sa stará o komfort, bezpečnosť, riadenie technológií, monitoring a v neposlednom rade aj o optimalizáciu spotreby energie.

Zdroj neprerušovaného napájania (UPS) (11): (z angl. uninterruptible power supply) zabezpečuje bezpečnosť a prevádzku kritických počítačových systémov, IT a iných elektronických zariadení počas prepätia a výpadkov elektrického prúdu. UPS poskytuje okamžité záložné napájanie z batérií, keď tok energie klesne na nedostatočné napätie alebo sa zastaví.

Záložný zdroj energie: zabezpečuje prívod elektrickej energie v prípade výpadku hlavného zdroja elektrickej energie. Záložným zdrojom môže byť napríklad batériový systém UPS, ktorý sa vyznačuje rýchlym nábehom avšak iba po obmedzenú dobu. Ďalším typom je elektrocentrála alebo dieselagregát, ktorého základom je synchrónny generátor a dieselový spaľovací motor a ktorý dokáže fungovať počas neobmedzenej doby, avšak nábeh výroby elektrickej energie možno počítať rádovo v minútach.

Zdroje:
https://www.javys.sk
http://uef.fei.stuba.sk
https://www.okte.sk
https://www.zsdis.sk
https://www.informacni-portal.cz
https://www.sepsas.sk
https://www.nationalgrideso.com
https://knowww.eu
https://www.energie-portal.sk
https://www.energie2.sk
https://www.elektroprumysl.cz

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.