Najväčšie smart batériové úložisko brAIn dnes nájdete v Banskej Bystrici

Máme na konte ďalší míľnik. Vďaka novým funkcionalitám smart batériového úložiska brAIn oficiálne rozširujeme oblasť našej pôsobnosti – poskytujeme certifikované podporné služby.

  • Publikované: 29. 02. 2024
  • Autor: Fuergy

V banskobystrickom priemyselnom parku sme úspešne spustili zatiaľ najväčšie smart batériové úložisko brAIn by FUERGY na Slovensku, s výkonom 2,7 megawattov a kapacitou 2,916 megawatthodín. Jeho úlohou je poskytovať certifikované podporné služby pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS, na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami v podobe flexibility.

Ide o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je nielen technologicky mimoriadne komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky atraktívna. Vďaka tomu je úložisko komerčne životaschopné aj bez financovania z verejných zdrojov. Svoje využitie nájde v rámci miestnych distribučných sústav aj u veľkých odberateľov elektrickej energie.

Pozrite si video z tejto unikátnej inštalácie:

Výsledky v číslach

Projekt batériového úložiska sa nám od fázy návrhu až po spustenie do prevádzky podarilo zrealizovať za rekordných 6 mesiacov. Od prvého momentu svojho spustenia úložisko supluje tradičné zdroje, ktoré spaľujú fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb. Týmto spôsobom účinne predchádza ročnej produkcii približne 361 ton emisií CO2e. Znižovanie emisií sa deje priamo v jadre reťazca ich vzniku – na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie. Aj preto si táto technológia dokáže splatiť svoj uhlíkový dlh približne do jedného roka.

Investícia do úložiska v Banskej Bystrici by sa mala podľa našich konzervatívnych odhadov vrátiť do približne 3,5 roka. Ide totiž o úložisko brAIn s novými funkcionalitami, ktoré musíme najskôr starostlivo doladiť. Jeho návratnosť by ale podľa našich predchádzajúcich skúseností mohla byť aj podstatne kratšia. Tento ukazovateľ sa však do veľkej miery odvíja od cien podporných služieb a ceny odchýlky.

Smart batériové úložisko brAIn by FUERGY

Pozitívnym faktorom, ktorý skracuje návratnosť investície, je aj multifunkčné využitie batériového úložiska pre poskytovanie oboch typov podporných služieb. Samotná životnosť technológie, s nami dosahovanou degradáciou batérií na úrovni iba 2,5 percenta ročne, je schopná poľahky dosiahnuť aj 15 rokov. Tým pádom sa investícia do smart úložiska brAIn počas jeho životnosti niekoľkonásobne vráti.

Budúcnosť energetiky v znamení smart úložísk

Aktuálne sme svedkami prechodu na novú energetiku. Trendy v podobe geopolitických zmien a s nimi súvisiacich úprav v dodávke surovín, dekarbonizácia energetiky, rastúci podiel OZE (aj vďaka technológiám ako fotovoltika), ktorý ide ruka v ruke s rozširovaním flexibility a celkový nárast spotreby elektrickej energie menia pravidlá hry na energetickom trhu. Tieto trendy nás zároveň nútia hľadať nové spôsoby, ako efektívne zabezpečovať spoľahlivú a zelenšiu prevádzku elektrickej sústavy.

Batériové úložiská, a špeciálne ich smart verzia, akou je aj naše úložisko brAIn, sú v tomto smere rozumnou voľbou. Ich inštalácia je rýchla a jednoduchá. Dajú sa inštalovať takmer všade, pričom ich ekonomický aj ekologický rozmer je nerozporovateľný.

Vo FUERGY sa však nechceme iba nečinne prizerať. Chceme byť súčasťou novej energetiky a udávať jej správny smer.

Jedinečné all-in-one riešenie

V rámci projektu sme zastrešili kompletný návrh, dodávku a inštaláciu technológie, vrátane nášho vlastného energetického riadiaceho systému (z angl. Energy Management System alebo EMS). Okrem toho využívame aj vlastné riadiace jednotky FUERGY Control unit, ktoré sú plne kompatibilné s naším softvérom. Aj vďaka nim dokážeme riadiť batérie maximálne efektívne a šetrne.

Interaktívny panel s online údajmi úložiska brAIn

Aj pri tejto inštalácii sme použili nehorľavé LiFePO4 batérie od spoločnosti Pylontech vhodné na umiestnenie do interiérov budov. Miestnosť s batériami, ako aj samotné batériové články, monitorujeme v režime 24/7. Pre elimináciu akýchkoľvek rizík spojených s požiarom sme ju vybavili aj profesionálnym aerosólovým hasiacim systémom. Pravidelný servis a údržba systému sú samozrejmosťou.

Kde je umiestnené najväčšie úložisko brAIn?

Nové batériové úložisko v Banskej Bystrici sme inštalovali v časti elektrickej rozvodne budovy Energetiky pod správou spoločnosti EnergyTech, s.r.o. Tá sa nachádza v priemyselnom areáli, kde už teraz nájdete rôzne prevádzky, ako sú napríklad recyklačné linky, stavebniny či ďalšie priemyselné podniky, a kde sa tiež plánuje ďalšia priemyselná výstavba. V areáli funguje miestna distribučná sústava, tzv. MDS, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je taktiež spoločnosť EnergyTech.

Budova spoločnosti EnergyTech

Možnosti inštalácie riešenia v rámci Slovenska

Batériové úložisko, ktoré poskytuje certifikované podporné služby, odporúčame inštalovať na miestach s potrebnou energetickou infraštruktúrou, napríklad dostatočnou kapacitou trafostanice pre pripojenie úložiska. Záujemcovia o tento typ úložiska tiež musia získať schválenie pripojenia od regionálnej distribučnej sústavy.

Pre využitie úložiska, s výkonom postačujúcim na poskytovanie oboch typov podporných služieb, je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Pre úložisko s výkonom 2,7 megawattov je to minimálne 35 gigawatthodín ročne a so spotrebou minimálne 2,7 megawattov v hodine. V ideálnom prípade aj s odberom elektriny v režime 24/7. Dôležitý je však aj odberový diagram miesta inštalácie, ktorý musí poskytovať dostatočný potenciál na reguláciu odberu.

Vhodnými miestami inštalácie sú, napríklad existujúce alebo bývalé priemyselné areály, alebo energeticky intenzívne podniky, ktoré vzhľadom na vývoj hospodárstva utlmili svoju výrobu, no zostala im dostatočná energetická infraštruktúra.

Certifikácia, testovanie a úspešné spustenie

Samotnému spusteniu úložiska predchádzalo získanie certifikácie na +/- 2 MW výkonu pre poskytovanie primárnej regulácie, tzv. FCR (z angl. Frequency Containment Reserve) a úspešné absolvovanie testovacej prevádzky pod dohľadom SEPS. Komunikáciu so SEPS a aktiváciu úložiska zabezpečuje náš vlastný terminál pre poskytovanie podporných služieb TASDR, ktorý komunikuje s dispečerským riadením SEPS.

FUERGY aplikácie EMS a TASDR

Takýto typ batériového úložiska však musí fungovať ako hodinky. Inak hrozia veľké pokuty. Náš tím však urobil opäť kus výbornej roboty, takže nám nič nebránilo v tom, aby sme úložisko spustili od prvej sekundy roka 2024.

Efektívne využívanie zdrojov

Naše najnovšie smart batériové úložisko brAIn v Banskej Bystrici nie je jedinečné iba svojou veľkosťou. V rámci jeho inštalácie sme využili aj ďalšie vychytávky a inovácie v oblasti skladovania energie. Napríklad sme zužitkovali studený vzduch z chladenia káblových kolektorov, ktorým chladíme batérie.

Systém na chladenie káblových kolektorov v podzemí budovy EnergyTech

Aplikovali sme tiež dynamické zapájanie jednotlivých výkonových prvkov, ako napríklad meničov, ktorými minimalizujeme odstávky a technické kontroly úložiska. Znamená to, že úložisko sa nespráva ako jeden celok, ale je zložený z množstva od seba nezávislých častí, ktoré vieme flexibilne kombinovať. To nám dáva priestor na rýchlu opravu nefunkčných častí alebo využitie batérií na ďalšie typy podporných služieb. Ďalej výrazným spôsobom eliminujeme riziko vzniku pokút, ktoré platí prevádzkovateľ zdroja v prípade, že úložisko nie je schopné poskytovať zazmluvnené podporné služby. Tieto sankčné podmienky sú identické pre fosílne aj bezemisné zdroje, preto je aj pre majiteľa úložiska zníženie rizika odstávok jedným z kľúčových parametrov.

Špeciálne káblovanie pre dynamické zapájanie výkonových prvkov

Mnohostranné využitie smart batériového úložiska brAIn

Ako sme už spomenuli v úvode, banskobystrické úložisko brAIn slúži v prvom rade na poskytovanie certifikovaných podporných služieb FCR s responzívnosťou do 30 sekúnd.

Dokáže však poskytovať aj necertifikované podporné služby. V takom prípade ponúka regulačnú flexibilitu dodávateľovi elektrickej energie v rámci celej MDS, a to v plnom rozsahu až 2,7 megawattov. Napríklad vtedy, keď sa úložisko práve nevyužíva na poskytovanie primárnej regulácie FCR.

V rámci necertifikovaných podporných služieb vie úložisko brAIn zefektívniť aj celkové využitie fotovoltiky s výkonom 600 kilowattpeak (kWp) nachádzajúcej sa v areáli. Napríklad prediktívne vyhodnotí, kedy bude fotovoltika vyrábať elektrickú energiu a v predstihu uvoľní kapacitu na nabitie batérií solárnymi prebytkami.

Fotovoltická elektráreň v priemyselnom areáli

Do budúcnosti počítame s tým, že úložisko bude poskytovať aj iné typy podporných služieb, ako napríklad sekundárnu reguláciu aFRR+/- alebo terciárnu reguláciu mFRR+/-.

Vďaka svojej multifunkčnosti a variabilite dokáže úložisko brAIn pružne reagovať nielen na potreby celej sústavy, ale aj na požiadavky samotného odberného miesta. Je komerčne životaschopné a jeho financovanie nie je závislé od získania dotácie alebo iného finančného príspevku. Úplne stačia voľné finančné prostriedky zo strany investora, prípadne spolufinancovanie z bankového sektora, ktorý už s financovaním batériových úložísk má skúsenosti.

Nové skúsenosti nás ženú vpred

Batériové úložiská sa pomaly stávajú kľúčovou technológiou pre zelenú energetickú transformáciu. Aj táto inštalácia nám dala mnoho – nakopla nás k vývoju vlastného terminálu a získaniu autorizácie pre certifikáciu podporných služieb, či k implementácii riadenia batériových systémov v závislosti od frekvencie sústavy, ktoré sme doteraz nepotrebovali.

Našim zákazníkom tak dokážeme ponúkať ešte komplexnejšie all-in-one batériové riešenia s tými najinovatívnejšími energetickými a technologickými možnosťami.

Každá nová skúsenosť nám taktiež pomáha zlepšovať sa v inštalovaní batériových úložísk, vďaka čomu dokážeme rýchlejšie dosiahnuť aj náš cieľ – zelenú a lacnejšiu elektrickú energiu pre každého.

Chcete byť pri tom? Sledujte nás na sociálnych sieťach, alebo sa prihláste na odber našich noviniek.

Chcete byť súčasťou energetickej revolúcie vďaka nášmu multifunkčnému smart batériovému úložisku brAIn? Kontaktujte nás ešte dnes! Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli nájsť riešenie šité na mieru vašim potrebám.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.