FUERGY je novým hráčom na trhu s flexibilitou. Aj tou agregovanou

Digitalizácia a zvyšovanie energetickej efektívnosti sú aj dnes nevyhnutnými medzičlánkami pre dosiahnutie udržateľnej energetickej transformácie. Na rozdiel od finančne a časovo náročného budovania nových obnoviteľných zdrojov, digitalizácia a riešenia pre energetickú efektívnosť nám umožňujú pracovať aj s tým, čo už máme, avšak oveľa rozumnejšie.

  • Publikované: 25. 05. 2022
  • Autor: Fuergy

Inovácie hýbu svetom a čoraz viac platforiem ponúka možnosť zapojiť sa do biznisu aj obyčajným ľuďom. Prečo nie, keď je zrejmé, že záujem speňažiť svoj práve nevyužívaný majetok a častokrát aj voľný čas, je obrovský. Stačí pritom iba digitálne prepojiť ponuku s dopytom.

V kontexte slovenskej energetiky má veľký, no zatiaľ celkom neobjavený potenciál aj flexibilita – teda regulácia výrobných zdrojov energie a zariadení podľa potreby prenosovej sústavy.

Vďaka flexibilte sa trh s podpornými službami, ktorý za posledné obdobie prišiel o veľké množstvo účastníkov, dokáže rozšíriť aj o výrobné zdroje a technológie, ktoré by boli za normálnych okolností vypnuté alebo prevádzkované s iným výkonom. Zároveň sa tým maximalizuje účel a využitie týchto technológií, čo má za následok aj nižšiu produkciu emisií CO2 na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie.

Čo je flexibilita brAIn?

flexibilita brAIn v podaní FUERGY slúži na vyrovnávanie obchodných odchýlok dodávateľov elektrickej energie a funguje na veľmi podobnom princípe ako riadenie batériového úložiska.

Neriadi však samotné batérie, ale zdroje energie a technológie s potenciálom pre akumuláciu a reguláciu, akými sú napríklad tepelné čerpadlá, pece, zásobníky a nádrže, chladiace a vykurovacie systémy (HVAC), kompresory, elektromobily, fotovoltické panely alebo iné technológie a zdroje.

Príklad technológií vhodných pre flexibilitu brAIn

V skratke to funguje tak, že v prípade nedostatku elektriny v prenosovej sústave flexibilita brAIn aktivuje zdroje energie a zníži výkon technológií (a teda aj odber elektriny) v danom časovom intervale. Rovnaký princíp, avšak opačným smerom, sa uplatňuje v prípade, keď je elektrina prebytková a je nutné ju zo sústavy odčerpať.

flexibilita brAIn funguje v reálnom čase na 15-minútovej báze a je dostupná buď ako samostatná služba alebo ako rozšírenie k riešeniu smart batériového úložiska brAIn, ktoré dokáže spotrebu, a teda aj flexibilitu, posúvať v čase ešte o niečo efektívnejšie.

Čím sa líši od výkonovej flexibility?

V susednej Českej republike nie je výkonová flexibilita žiadnou novinkou, no musí pri nej byť vždy jasne definované:

  • časový interval, počas ktorého je flexibilita dostupná (rezervovaná);

  • dostupný regulačný rozsah → teda rozsah možnej aktivácie služby + / - v rámci časového intervalu dostupnosti;

  • požadovaný priebeh výkonu pri aktivácii služby → t.j. oneskorenie medzi povelom k aktivácii a technickou aktiváciou, gradient nástupu / poklesu, doba stabilného výkonu medzi nástupom a poklesom, atď.

Subjekt, ktorý poskytuje výkonovú flexibilitu je tak zaviazaný poskytnúť regulačný výkon v rámci vymedzených rozsahov a dostupnosti pre stanovené časové intervaly. Za túto svoju dostupnosť a za množstvo poskytnutej regulačnej elektriny je subjekt následne odmenený.

flexibilita brAIn nevyžaduje, aby bol zdroj alebo spotrebič dostupný podľa vopred stanovených podmienok.

Automatizovaná regulácia

Softvér na základe vývoja cien, dát z obchodného systému dodávateľa a smart predikcií ponúka v rámci dňa isté „príležitosti”, počas ktorých môže regulácia prebehnúť. Zároveň definuje objem regulačného výkonu – teda zníženie alebo zvýšenie výkonu, ktoré je vhodné danou technológiou aktivovať. Regulácia následne prebieha kedykoľvek v rámci preddefinovaných podmienok a limitov regulovanej technológie, a to tak, aby nijakým spôsobom neobmedzovala prevádzku odberného miesta, komfort užívateľov alebo kvalitu výsledného produktu.

Odberné miesto sa tiež môže samé rozhodnúť, či aktiváciu povolí manuálne, teda na základe vlastného uváženia, alebo nechá túto úlohu na softvér, ktorý to zvláda aj absolútne autonómne. Práve automatický režim je zákazníkmi veľmi žiadaný nakoľko funguje samostatne a pritom dosahuje najlepšie finančné výsledky.

Výhody flexibility brAIn

Najväčšou výhodou flexibility brAIn je fakt, že ide o softvérové riešenie, ktoré takmer nič nestojí, dokáže nákladovo zefektívniť využívanie už existujúcich technológií a jeho implementácia je otázkou niekoľkých dní, a v niektorých prípadoch dokonca aj hodín!

Stačí iba zabezpečiť stabilnú a bezpečnú komunikáciu technológie so softvérom FUERGY. Komunikácia môže prebiehať prostredníctvom existujúceho systému na meranie a reguláciu (tzv. MaR) alebo cez špeciálne riadiace jednotky, akou je napríklad FUERGY Control Unit.

Vzhľadom na to, že tak ako pri batériovom úložisku, aj flexibilita brAIn predstavuje riešenie za smart metrom, inteligentný merač alebo podružné meranie je podmienkou. Dnes už však nejde o žiadnu väčšiu prekážku.

Je potrebné tiež vyzdvihnúť veľký dopad flexibility brAIn na životné prostredie – v tom dobrom slova zmysle. Podporné služby zväčša poskytujú veľké točivé zdroje a zariadenia spaľujúce fosílne palivá. Vyplýva to najmä z podmienky ich disponibility.

Vytvorenie príležitosti participovať na trhu s necertifikovanými podpornými službami aj pre doteraz nezapojených menších účastníkov preto prináša nové možnosti, ako nízkoemisne nahradiť tieto fosílne zdroje.

Flexibilita pre veľkých odberateľov

Na Slovensku sa dnes flexibilita využíva prevažne pre veľké výrobné zdroje a technológie. Je to najmä z toho dôvodu, že systémy na flexibilitu zväčša vyžadujú, aby zodpovedné osoby dohliadali na reguláciu technológií a zabránili prípadným chybám, ktoré by mohli celý efekt flexibility znulovať.

Ako už bolo spomenuté, flexibilita brAIn dokáže fungovať aj v plne automatickom režime. Vtedy je totiž maximálne objektívna, a teda dosahuje lepšie finančné výsledky, ako keď do regulácie vstupuje ľudský faktor.

flexibilita brAIn operuje na úrovni batériového úložiska, energeticky náročných systémov (tzv. DER - Demand Energy Response) a úpravy plánu spotreby a fotovoltiky (ak sa zelený zdroj v odbernom mieste nachádza). Softvér FUERGY neustále zaznamenáva údaje o výrobe a spotrebe elektriny a plánuje ich ďalší vývoj, pričom sa opiera o vlastné monitorovacie systémy a predikčné algoritmy. Zároveň tiež odbernému miestu poskytuje online prehľad o tom, aký objem regulačného výkonu daná technológia aktivovala.

Zdroj: AdobeStock

Agregovaná flexibilita pre menšie odberné miesta a domácnosti

Potenciál flexibility je aj v menších zdrojoch a technológiách. Dokonca aj na úrovni domácností. Pretože tak ako v prípade väčších odberných miest, aj domácnostiam vznikajú počas dňa „príležitosti” na poskytovanie flexibility.

Na regulácii môžu domácnosti participovať viacerými technológiami: samotným batériovým úložiskom, fotovoltikou s batériovým úložiskom, elektrickými spotrebičmi, ako napríklad tepelné čerpadlá, elektrokotle, klimatizácie alebo vykurovanie, a tiež elektromobilom so smart nabíjacou stanicou.

Efektívnosť agregácie menších subjektov

Všetky menšie subjekty je však efektívnejšie agregovať. Pre odberné miesta nachádzajúce sa v jednej bilančnej skupine je táto funkcionalita možná dokonca aj v podmienkach súčasnej legislatívy. Prostredníctvom aplikácie integrovaného agregátora flexibility brAIn tak môžu dodávatelia elektrickej energie riadiť malých účastníkov flexibility ako jeden celok. Aplikácia zároveň ponúka komplexné online informácie o aktivovanom regulačnom výkone pre každú zapojenú technológiu a pre každý obchodný interval.

Vzhľadom na to, že všetci účastníci flexibility sa nachádzajú v jednej bilančnej skupine, finančný efekt dodávateľ ľahko rozúčtuje medzi jednotlivé odberné miesta v rámci mesačnej fakturácie. Všetky dáta sú tiež maximálne transparentné a overiteľné, keďže celkovú poskytnutú regulačnú elektrinu zúčtováva Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Integrovaný agregátor flexibility brAIn je tak prvým krokom k tomu, aby dodávatelia elektrickej energie mohli začať ponúkať nové produkty a služby a umožnili domácnostiam a malým odberným miestam speňažiť svoje zelené technológie. Alebo minimálne poslúžia ako motivácia si ich zaobstarať. Aj naďalej však týmto účastníkom zostane status regulovaného subjektu a s tým spojené istoty v podobe fixných cien elektrickej energie.

flexibilita brAIn

Realizované projekty

Dnes už máme za sebou niekoľko úspešných projektov flexibility brAIn. A hoci túto službu stále ešte dolaďujeme, pre väčšie odberné miesta už teraz dosahujeme priemerný mesačný efekt na úrovni 50 EUR na 1 kW regulačného výkonu.

Projekt pre domácnosti je dnes v štádiu záverečného testovania, no dosahované úspory sa pohybujú v omnoho zaujímavejších číslach ako pri dvojtarifnej distribučnej regulácii (tzv. HDO). Evidujeme naozaj veľký záujem o riešenia FUERGY zo strany domácností, a preto sa posnažíme tento projekt uviesť na trh už čoskoro.

Atraktívna investičná príležitosť

Vo všeobecnosti sa dosahované úspory premietajú do rýchlejšej návratnosti zelených technológií, čo z nich robí atraktívnu investičnú príležitosť. A práve to vzbudzuje pozornosť subjektov z finančného sektora, ktoré by potenciálne mohli zelené technológie (nielen) pre domácnosti celé financovať, ponúkať na prenájom v rámci modelu Energia ako služba, a tým uľahčiť prístup k lacnejšej energii naozaj každému jednému spotrebiteľovi.

Ako môžete vidieť, digitalizácia sektora energetiky v podobe flexibility brAIn prináša nové spôsoby, ako odstrániť diery v systéme a naštartovať zelenú transformáciu. Prax nám dokazuje, že tento koncept má vskutku široké využitie a vďaka vysokej miere efektivity šetrí množstvo zbytočných poplatkov, no a v neposlednom rade aj životné prostredie. Nebojme sa preto inovácií a spojme sily pre lepšiu budúcnosť energetiky.

Ste pripravení stať sa súčasťou revolúcie v obnoviteľnej energii a posunúť vašu energetickú nezávislosť na vyššiu úroveň? Kontaktujte nás ešte dnes! Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli nájsť riešenie šité na mieru vašim potrebám.

New dimension of energy optimization

Neprehliadnite

Potrebujete poradiť?

Využite možnosť bezplatnej konzultácie.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
Chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu? Zaškrtnutím políčka súhlasíte so zasielaním propagačných e-mailov a inej marketingovej komunikácie týkajúcej sa našich produktov alebo služieb. Žiadny spam, sľubujeme.
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro sa vám ozveme.
Došlo k chybe. Skúste to prosím znova.