distribučná sústava

predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, ako aj elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorými sa zabezpečuje preprava elektriny.
ZDROJ: https://www.okte.sk