necertifikovaná podporná služba

na rozdiel od certifikovanej podpornej služby, ide o poskytovanie regulačnej energie (kladnej alebo zápornej) v odbernom, resp. odovzdávacom mieste (t.j. za smart metrom) bez zmluvného zaviazania sa k disponibilite. Subjekt poskytujúci necertifikované podporné služby nemusí spĺňať technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS. Regulačnú energiu poskytuje za finančnú odmenu v čase, kedy je to preň technicky možné a finančne výhodné. Poskytovanie regulačnej energie prebieha nabíjaním / vybíjaním batérií a/alebo znižovaním / zvyšovaním výkonu energeticky náročných technológií, nazývaným aj flexibilita. Regulácia prebieha v smere protiodchýlky a zúčtováva sa prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie.