Slovník pojmov z energetiky

Uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita znamená rovnováhu medzi emisiami uhlíka, ktoré vypúšťame do ovzdušia, a jeho absorpciou z atmosféry v záchytných zariadeniach alebo prostredníctvom kompenzačných opatrení. Inými slovami, množstvo skleníkových plynov, ktoré vypustíme v dôsledku našich činností, je vyvážené tým, čo dokážeme odstrániť alebo kompenzovať. Dosiahnutie uhlíkovej neutrality zahŕňa znižovanie emisií prostredníctvom energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a ďalších ekologických opatrení, ako aj investovanie do projektov na záchyt a skladovanie uhlíka.