Slovník pojmov z energetiky

Denný diagram

Denný diagram je grafické znázornenie predpokladanej alebo skutočnej spotreby a výroby elektrickej energie v priebehu jedného dňa, často rozdelené na hodinové alebo štvrťhodinové intervaly. Tento diagram poskytuje detailný prehľad o tom, ako sa mení spotreba a výroba elektriny počas celého dňa, čo umožňuje efektívne plánovanie a riadenie energetických zdrojov.

Diagram spotreby elektrickej energie

Údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta. Spotreba elektrickej energie sa zaznamenáva v 15-minútových intervaloch. Tieto údaje poskytuje odberateľom na požiadanie dodávateľ elektriny. V niektorých prípadoch majú odberatelia prístup k diagramu spotreby elektrickej energie online na webovej stránke svojho dodávateľa energie.

Distribučná sústava

Distribučná sústava je časť elektrizačnej siete, ktorá zabezpečuje dodávku elektrickej energie od prenosovej sústavy ku konečným spotrebiteľom, ako sú domácnosti, firmy a verejné inštitúcie. Distribučná sústava funguje na nižších napätiach v porovnaní s prenosovou sústavou a je navrhnutá tak, aby efektívne a spoľahlivo poskytovala elektrickú energiu na lokálnej úrovni.

Dodávateľ elektriny

Dodávateľ elektriny alebo aj dodávateľ elektrickej energie je subjekt, ktorý má povolenie na dodávku elektriny / predaj elektriny. Elektrickú energiu nakupuje od výrobcov a predáva ju koncovým zákazníkom, ako sú domácnosti, firmy a iné organizácie.

Dodávateľ elektriny zodpovedá za fakturáciu, poskytovanie zákazníckeho servisu a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Zákazníci si môžu vybrať dodávateľa na základe ceny, kvality služieb a ponúkaných produktov, ako sú napríklad zelené tarify.