Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Denný diagram

Je postupnosť hodnôt dohodnutého (resp. naplánovaného) množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny pre odberné / odovzdávacie miesto v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa v rámci každého 15-minútového intervalu.
ZDROJ: https://www.okte.sk

Diagram spotreby elektrickej energie

Údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta. Spotreba elektrickej energie sa zaznamenáva v 15-minútových intervaloch. Tieto údaje poskytuje odberateľom na požiadanie dodávateľ elektriny. V niektorých prípadoch majú odberatelia prístup k diagramu spotreby elektrickej energie online na webovej stránke svojho dodávateľa energie.

Distribučná sústava

Predstavuje vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, ako aj elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy, elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorými sa zabezpečuje preprava elektriny.
ZDROJ: https://www.okte.sk

Dodávateľ elektriny

Dodávateľ elektriny alebo aj dodávateľ elektrickej energie je subjekt, ktorý má povolenie na dodávku elektriny / predaj elektriny. Elektrickú energiu nakupuje od výrobcov a predáva ju koncovým zákazníkom, ako sú domácnosti, firmy a iné organizácie.

Dodávateľ elektriny zodpovedá za fakturáciu, poskytovanie zákazníckeho servisu a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Zákazníci si môžu vybrať dodávateľa na základe ceny, kvality služieb a ponúkaných produktov, ako sú napríklad zelené tarify.