Slovník pojmov z energetiky

Napájací zlučovač FUERGY Power merger

Slúži na paralelné pripojenie troch nezávislých zdrojov jednosmerného napätia a zabezpečuje redundanciu napájania pre riadiace a komunikačné zariadenia. V prípade výpadku jedného z napájacích zdrojov umožňuje zachovanie napájania aj pre ostatné zariadenia, čo zvyšuje spoľahlivosť celého systému. Jednotlivé zdroje napájania sa tak navzájom neovplyvňujú, ich prevádzka je bezproblémová a nezávislá.

Necertifikovaná podporná služba

Necertifikovaná podporná služba je poskytovanie regulačnej energie (kladnej alebo zápornej) na odbernom alebo odovzdávacom mieste (za smart metrom) bez zmluvného záväzku k disponibilite. Subjekt poskytujúci tieto služby nemusí spĺňať technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS.

Regulačná energia je poskytovaná za finančnú odmenu v čase, kedy je to technicky možné a finančne výhodné. Toto poskytovanie prebieha prostredníctvom nabíjania a vybíjania batérií alebo znižovaním a zvyšovaním výkonu energeticky náročných technológií, čo sa nazýva aj flexibilita. Regulácia sa uskutočňuje v smere protiodchýlky a zúčtováva sa prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie.

Neregulovaný odberateľ elektriny

Neregulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy s dodávateľom elektrickej energie, avšak cena dodávky nie je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Namiesto toho sa cena stanovuje na základe trhových podmienok a dohody medzi odberateľom a dodávateľom. Ide o podniky s ročnou spotrebou nad 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. Tento typ odberateľov má väčšiu flexibilitu pri vyjednávaní cien a môže využiť rôzne konkurenčné ponuky na trhu s elektrinou.

Neregulovaní odberatelia často zahŕňajú veľké priemyselné podniky a komerčné subjekty, ktoré majú vysokú spotrebu elektriny a hľadajú možnosti, ako optimalizovať svoje náklady na energiu.

Nízkouhlíková ekonomika

Nízkouhlíková ekonomika je ekonomický model, ktorý sa spolieha na zdroje energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov. Hlavným cieľom nízkouhlíkovej ekonomiky je ochrana životného prostredia a predchádzanie dlhodobým klimatickým zmenám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ľudskú spoločnosť a prírodné ekosystémy. Tento model podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť a inovatívne technológie, ktoré znižujú uhlíkovú stopu.