Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Napájací zlučovač FUERGY Power merger

Slúži na paralelné pripojenie troch nezávislých zdrojov jednosmerného napätia a zabezpečuje redundanciu napájania pre riadiace a komunikačné zariadenia. V prípade výpadku jedného z napájacích zdrojov umožňuje zachovanie napájania aj pre ostatné zariadenia, čo zvyšuje spoľahlivosť celého systému. Jednotlivé zdroje napájania sa tak navzájom neovplyvňujú, ich prevádzka je bezproblémová a nezávislá.

Necertifikovaná podporná služba

Na rozdiel od certifikovanej podpornej služby, ide o poskytovanie regulačnej energie (kladnej alebo zápornej) v odbernom, resp. odovzdávacom mieste (t.j. za smart metrom) bez zmluvného zaviazania sa k disponibilite. Subjekt poskytujúci necertifikované podporné služby nemusí spĺňať technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom SEPS. Regulačnú energiu poskytuje za finančnú odmenu v čase, kedy je to preň technicky možné a finančne výhodné. Poskytovanie regulačnej energie prebieha nabíjaním / vybíjaním batérií a/alebo znižovaním / zvyšovaním výkonu energeticky náročných technológií, nazývaným aj flexibilita. Regulácia prebieha v smere protiodchýlky a zúčtováva sa prostredníctvom dodávateľa elektrickej energie.

Neregulovaný odberateľ elektriny

Sú všetky podniky s ročnou spotrebou nad 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu, ktoré nespadajú do kategórie regulovaných odberateľov elektriny a odoberajú elektrickú energiu od dodávateľa elektrickej energie podľa zmluvy o združenej dodávke plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii.

Nízkouhlíková ekonomika

Nízkouhlíková ekonomika je ekonomický model, ktorý sa spolieha na zdroje energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov. Hlavným cieľom nízkouhlíkovej ekonomiky je ochrana životného prostredia a predchádzanie dlhodobým klimatickým zmenám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ľudskú spoločnosť a prírodné ekosystémy. Tento model podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť a inovatívne technológie, ktoré znižujú uhlíkovú stopu.