Slovník pojmov z energetiky

Skleníkové plyny

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré absorbujú teplo v atmosfére a vytvárajú tak “skleníkový efekt.” Tieto plyny sa môžu vyskytovať prirodzene, avšak ich objem sa výrazne zvyšuje ľudskou činnosťou. Hlavnými zdrojmi zvýšenia skleníkových plynov sú výroba a spaľovanie fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn. Medzi najznámejšie skleníkové plyny patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a fluorované plyny. Zvýšenie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére prispieva k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám.

Smart meter

Smart meter je inteligentný elektromer, ktorý digitálne zaznamenáva spotrebu elektrickej energie a umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi odberným miestom a dodávateľom elektrickej energie. Poskytuje presné a aktuálne údaje o spotrebe energie, čo zlepšuje efektivitu energetického manažmentu pre domácnosti aj podniky.

Solárne panely

Alebo aj fotovoltické panely (ľudovo nazývané fotovoltaické), sú zariadenia, ktoré využívajú energiu slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie. Súčasťou takéhoto panelu sú viaceré fotovoltické bunky obsahujúce materiály schopné absorbovať fotóny zo slnečného žiarenia a následne uvoľňovať elektróny. Tie sa pohybujú v elektrickom obvode a produkujú elektrický prúd. Táto energia sa potom môže použiť na napájanie elektrických zariadení v domácnostiach alebo firmách. Zistite, ako solárne panely fungujú, aké sú ich výhody a ako z nich spraviť zelenú a ekonomicky atraktívnu investíciu.

Solárne prebytky

Vznikajú ak solárne panely vyrábajú viac energie, než je v danom čase potrebné. Môžu sa uskladniť do batérií alebo posielať do elektrickej siete.

Subjekt zúčtovania

Subjekt zúčtovania je organizácia alebo entita, ktorá je zodpovedná za finančné zúčtovanie odchýlok medzi plánovanou a skutočnou dodávkou alebo spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Tieto subjekty sú kľúčové pre zabezpečenie rovnováhy v elektrizačnej sústave a pre minimalizáciu finančných rizík spojených s odchýlkami v dodávkach energie.

Subjekty zúčtovania hrajú kľúčovú rolu na energetickom trhu tým, že zabezpečujú transparentné a efektívne fungovanie zúčtovania elektrickej energie, čo prispieva k stabilite a spoľahlivosti dodávok energie

Systémová odchýlka

Systémová odchýlka je rozdiel medzi plánovanou a skutočnou výrobou alebo spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Táto odchýlka vzniká, keď sa reálna výroba alebo spotreba odchýli od predpovedaných hodnôt, čo môže ovplyvniť stabilitu a spoľahlivosť dodávok energie.

Každý subjekt zúčtovania vytvára deň vopred plán odberu a výroby elektrickej energie svojej bilančnej skupiny a zodpovedá za vzniknuté odchýlky spôsobené nesprávnym plánovaním. Systémová odchýlka v každej obchodnej štvrťhodine je súhrnom odchýlok všetkých subjektov zúčtovania.

Systémová odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Kladná odchýlka nastáva, keď je celkový odber v sústave nižší ako naplánované množstvo, čo znamená prebytok elektriny. Záporná odchýlka nastáva, keď je celkový odber vyšší ako plán, čo vedie k nedostatku elektriny v sieti.