Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Skleníkové plyny

Skleníkové plyny sú plyny, ktoré absorbujú teplo v atmosfére a vytvárajú tak “skleníkový efekt.” Tieto plyny sa môžu vyskytovať prirodzene, avšak ich objem sa výrazne zvyšuje ľudskou činnosťou. Hlavnými zdrojmi zvýšenia skleníkových plynov sú výroba a spaľovanie fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a zemný plyn. Medzi najznámejšie skleníkové plyny patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a fluorované plyny. Zvýšenie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére prispieva k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám.

Smart meter

Smart meter je inteligentný elektromer, ktorý digitálne zaznamenáva spotrebu elektrickej energie a umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi odberným miestom a dodávateľom elektrickej energie. Poskytuje presné a aktuálne údaje o spotrebe energie, čo zlepšuje efektivitu energetického manažmentu pre domácnosti aj podniky.

Solárne panely

Alebo aj fotovoltické panely (ľudovo nazývané fotovoltaické), sú zariadenia, ktoré využívajú energiu slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie. Súčasťou takéhoto panelu sú viaceré fotovoltické bunky obsahujúce materiály schopné absorbovať fotóny zo slnečného žiarenia a následne uvoľňovať elektróny. Tie sa pohybujú v elektrickom obvode a produkujú elektrický prúd. Táto energia sa potom môže použiť na napájanie elektrických zariadení v domácnostiach alebo firmách. Zistite, ako solárne panely fungujú, aké sú ich výhody a ako z nich spraviť zelenú a ekonomicky atraktívnu investíciu.

Solárne prebytky

Vznikajú ak solárne panely vyrábajú viac energie, než je v danom čase potrebné. Môžu sa uskladniť do batérií alebo posielať do elektrickej siete.

Subjekt zúčtovania

Je účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok (spoločnosťou OKTE) zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Subjektom zúčtovania bývajú napríklad dodávatelia elektrickej energie, veľké výrobné podniky alebo výrobcovia elektrickej energie.
ZDROJ: https://www.okte.sk

Systémová odchýlka

Ide o prebytok alebo nedostatok elektriny v sústave na štvrťhodinovej báze. Vzniká vtedy, keď existuje rozdiel medzi skutočne odobratým a celkovým naplánovaným množstvom elektrickej energie. Každý subjekt zúčtovania vytvára deň vopred plán odberu a výroby elektrickej energie svojej bilančnej skupiny a zodpovedá za odchýlku, ktorú svojím nesprávnym plánovaním spôsobil. Systémová odchýlka v každej obchodnej štvrťhodine je výsledkom odchýlok všetkých subjektov zúčtovania. Systémová odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Kladná je vtedy, ak je celkový odber v sústave nižší ako dohodnuté, resp. naplánované množstvo všetkých subjektov zúčtovania. Existuje teda prebytok elektriny v sieti. Záporná je naopak vtedy, ak je celkový odber vyšší oproti plánu a elektriny je v sieti nedostatok.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz