Slovník pojmov z energetiky

Podružné meranie

Podružné meranie je inštalácia dodatočného elektromera za smartmeter. Tento dodatočný merač poskytuje online údaje o spotrebe a výrobe elektrickej energie pre vybrané technológie. Údaje z podružného merania sa porovnávajú s fakturačnými údajmi zo smartmetra, čím sa zabezpečuje presné sledovanie a analýza energetickej spotreby. Presnosť merania je 99,9 %, čo umožňuje detailnú kontrolu a optimalizáciu energetického hospodárenia.

Prahové meranie

Prahové meranie je proces merania elektrickej energie pomocou inteligentného elektromera, tzv. smartmetra. Tento typ merača meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Smart meter je certifikované meradlo, ktoré je vo vlastníctve distribučnej sústavy a slúži na fakturačné účely. Prahové meranie umožňuje presné a efektívne sledovanie spotreby elektrickej energie, čo vedie k lepšiemu riadeniu a optimalizácii energetických zdrojov.

Prenosová sústava

Prenosová sústava je kľúčová časť elektrizačnej siete, ktorá zabezpečuje prenos elektrickej energie na veľké vzdialenosti od výrobcov (elektrární) k distribučným sústavám alebo priamo k veľkým priemyselným odberateľom. Prenosová sústava využíva vysokonapäťové vedenia, ktoré minimalizujú straty pri prenose energie. U nás je prenosová sústava tvorená sieťami 400 a 220 kV.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je subjekt zodpovedný za prevádzku, údržbu a rozvoj distribučnej elektrickej siete na určitom území. Zabezpečuje spoľahlivú distribúciu elektrickej energie konečným spotrebiteľom.

Medzi úlohy prevádzkovateľa distribučnej sústavy patrí pripojenie nových odberných miest, riešenie porúch či implementácia technických a legislatívnych požiadaviek.

Protiodchýlka

Protiodchýlka je odchýlka, ktorá vzniká v elektrizačnej sústave ako reakcia na pôvodnú odchýlku s cieľom obnoviť rovnováhu medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Keď jedna časť sústavy má odchýlku, napríklad prebytok alebo nedostatok elektriny, iná časť sústavy môže vytvoriť protiodchýlku, aby kompenzovala tento rozdiel a stabilizovala sústavu.

Protiodchýlky sú dôležitým nástrojom v riadení elektrizačnej sústavy, pretože umožňujú prevádzkovateľom rýchlo reagovať na nečakané zmeny v dopyte a ponuke elektriny.

Príkon

Príkon je miera spotreby elektrickej energie zariadením alebo spotrebičom za jednotku času, obvykle vyjadrená vo wattoch (W). Udáva, koľko energie zariadenie potrebuje na svoju prevádzku.

Vyšší príkon znamená vyššiu spotrebu energie, čo sa prejavuje aj na vyšších nákladoch za elektrinu. Efektívne riadenie príkonu môže prispieť k úsporám energie a zníženiu ekologického dopadu.