Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Podružné meranie

Inštalácia dodatočného elektromeru za smartmeter. Meradlo slúži na poskytovanie online údajov o spotrebe a výrobe elektrickej energie vybraných technológií. Údaje z podružného merania sa porovnávajú s fakturačnými údajmi zo smartmetra. Presnosť merania je 99,9%.

Prahové meranie

Meranie prostredníctvom inteligentného elektromera, tzv. smartmetra, ktorý meria a automaticky odosiela namerané údaje prevádzkovateľovi distribučnej sústavy. Ide o certifikované meradlo vo vlastníctve distribučnej sústavy, ktoré slúži na fakturačné účely.

Prenosová sústava

Prenáša elektrickú energiu z elektrární do veľkých elektrických staníc alebo uzlov spravidla vyššieho napätia. U nás je prenosová sústava tvorená sieťami 400 a 220 kV. Úlohou prenosovej sústavy je poskytovanie prenosových a systémových služieb, vrátane zabezpečenia prenosu elektrickej energie do podriadených distribučných sústav a oprávneným zákazníkom.
ZDROJ: https://www.javys.sk, http://uef.fei.stuba.sk

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je subjekt zodpovedný za prevádzku, údržbu a rozvoj distribučnej elektrickej siete na určitom území. Zabezpečuje spoľahlivú distribúciu elektrickej energie konečným spotrebiteľom.

Medzi úlohy prevádzkovateľa distribučnej sústavy patrí pripojenie nových odberných miest, riešenie porúch či implementácia technických a legislatívnych požiadaviek.

Protiodchýlka

Predstavuje spôsob, ako môžu subjekty zúčtovania, ako napríklad dodávatelia elektriny, generovať finančný efekt. Protiodchýlka vzniká, v situácii, keď je systémová odchýlka kladná a odchýlka subjektu zúčtovania záporná a naopak. Znamená to, že bilančná skupina subjektu zúčtovania odobrala / vyrobila viac, resp. menej elektrickej energie oproti plánu, avšak táto skutočnosť pomohla vyrovnať systémovú odchýlku a tým aj znížiť potrebu regulačnej energie.
ZDROJ: https://www.informacni-portal.cz

Príkon

Príkon je miera spotreby elektrickej energie zariadením alebo spotrebičom za jednotku času, obvykle vyjadrená vo wattoch (W). Udáva, koľko energie zariadenie potrebuje na svoju prevádzku.

Vyšší príkon znamená vyššiu spotrebu energie, čo sa prejavuje aj na vyšších nákladoch za elektrinu. Efektívne riadenie príkonu môže prispieť k úsporám energie a zníženiu ekologického dopadu.