Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Flexibilita (demand side response)

Ide o zvyšovanie alebo znižovanie výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie a/alebo posúvanie spotreby elektriny odberného miesta prostredníctvom batériového úložiska v reálnom čase s cieľom znížiť záťaž na prenosovú sústavu. Flexibilita pomáha vyrovnávať špičky (po angl. peak shaving) a presúvať záťaž (po angl. load shifting) na prenosovú sústavu a predstavuje dodatočný príjem odberného miesta z poskytovania tzv. necertifikovanej podpornej služby. Flexibilita hrá dôležitú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie.
ZDROJ: https://www.nationalgrideso.com

Fosílne palivá

Fosílne palivá sú prírodné zdroje energie, ktoré vznikli rozkladom rastlinných a živočíšnych zvyškov počas miliónov rokov pod zemským povrchom. Medzi najbežnejšie fosílne palivá patria uhlie, ropa a zemný plyn. Tieto palivá sa využívajú na výrobu elektriny, tepla a pohonných látok pre dopravu.

Fosílne palivá sú hlavným zdrojom energie pre mnohé priemyselné odvetvia, avšak ich spaľovanie vedie k emisii skleníkových plynov, ako je oxid uhličitý (CO2), čo prispieva k globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Okrem toho, ťažba a spracovanie fosílnych palív môže mať negatívne dopady na životné prostredie, vrátane znečistenia vody a pôdy.

Fotovoltika

Fotovoltika je technológia, ktorá umožňuje priamu premenu slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov. Táto technológia je kľúčová pre prechod k udržateľnej a obnoviteľnej energetike. Správne označenie pre túto technológiu je odvodené od jednotky elektrického napätia, volt, čo v slovenčine nadobúda podobu „voltický“. Fotovoltika je teda dôležitou súčasťou moderných riešení na výrobu čistej energie, čím pomáha znižovať závislosť na fosílnych palivách a prispieva k ochrane životného prostredia.