Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Certifikovaná podporná služba

Ide o zmluvné poskytovanie regulačnej elektriny (kladnej a/alebo zápornej) subjektom, ktorý spĺňa technické a obchodné podmienky určené prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS).

Podľa rýchlosti potrebnej na aktiváciu zariadenia poskytujúceho regulačnú energiu delíme podporné služby na:

  • Primárne, inak nazývané aj Frequency Control Reserve (skrátene FCR), s aktiváciou do 30 sekúnd,

  • Sekundárne, inak nazývané aj automatic Frequency Restoration Reserve (skrátene aFRR) s aktiváciou do 300 sekúnd a

  • Terciárne, inak nazývané aj manual Frequency Restoration Reserve (skrátene mFRR) s aktiváciou do 750 sekúnd.

Subjekt sa zmluvne zaväzuje k minimálnej dĺžke disponibility, počas ktorej je schopný poskytovať regulačnú energiu. Za poskytnutú regulačnú energiu, ako aj za svoju disponibilitu v čase, kedy regulačnú energiu neposkytol, získava finančnú odmenu. V prípade, že v rámci disponibility systém SEPS deteguje neschopnosť subjektu dodržať zmluvne dohodnutú disponibilitu je subjekt naopak pokutovaný.

Certifikované podporné služby poskytujú prevažne subjekty spaľujúce fosílne zdroje energie, ako napríklad teplárne, diesel generátory. Zelenými poskytovateľmi certifikovaných PpS sú napríklad prečerpávacie nádrže alebo subjekty spaľujúce biomasu, no a po novom už aj batériové úložiská.

CO2e

Oxid uhličitý (CO2) je len jedným z niekoľkých skleníkových plynov s potenciálom prispievať ku globálnemu otepľovaniu (po angl. Global Warming Potential alebo skrátene GWP). Ekvivalent CO2 alebo skrátene aj CO2e zahŕňa všetky molekuly, ktoré zachytávajú teplo a zohrievajú našu atmosféru, nielen oxid uhličitý. Je to jednotka, ktorú spoločnosť FUERGY používa na výpočet dosiahnutého zníženia emisií v súlade so štandardmi ESG reportovania.