Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Regulačná elektrina (RE)

Elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy (SEPS) na trhu s elektrinou na vyrovnanie systémovej odchýlky, čím sa zabezpečuje stabilita prenosovej sústavy a kvalita elektrickej energie. Regulačná elektrina môže byť kladná a záporná. Kladná regulačná elektrina vyrovnáva kladnú systémovú odchýlku (t.j. prebytok elektriny v sústave)a predstavuje zvýšenie produkcie elektriny z výrobných zdrojov alebo zníženie spotreby elektriny na strane odberateľov. Záporná regulačná elektrina vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave (t.j. nedostatok elektriny v sústave) a predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov.
ZDROJ: https://www.okte.sk

Regulačný potenciál odberného miesta

Ide o potenciál regulovať výrobu a spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste pre poskytovanie necertifikovaných podporných služieb elektrickej sieti. Za tú je úložisko brAIn finančne odmeňované. Čím väčšie výkyvy vo výrobe a odbere elektriny zo siete firma má, tým častejšie dokáže systém FUERGY batérie nabíjať a vybíjať. A to znamená, že aj zarábať. Inými slovami, firma by nemala mať konštantnú spotrebu počas celého dňa. Regulačný potenciál ovplyvňuje aj celkovú návratnosť investície.

Regulovaný odberateľ elektriny

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny od dodávateľa elektrickej energie a má zákonný nárok na cenu dodávky plynu alebo elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ide o domácnosti a tzv. malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. Patria k nim aj spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.
ZDROJ: https://www.energie-portal.sk

Rezervovaná kapacita (RK)

Rezervovaná mesačná, štvrťročná, alebo ročná kapacita na napäťovej úrovni VVN a VN je ¼ hod. výkon, ktorý sa zabezpečuje pre odberateľa obojstranne potvrdenou zmluvou o distribúcii elektriny resp. zmluvou o združenej dodávke elektriny. Tarifa za rezervovanú kapacitu sa účtuje mesačne. V prípade prekročenia hodnoty RK odberateľom, dodávateľ účtuje poplatok za jej prekročenie. Hodnotu rezervovanej kapacity je možné v priebehu kalendárneho roka zvýšiť do úrovne Maximálnej rezervovanej kapacity.
ZDROJ: https://www.energie2.sk

Riadiaca jednotka FUERGY Control unit

Je zariadenie, ktoré slúži ako komunikačné rozhranie medzi softvérom FUERGY a hardvérom, napríklad batériovým úložiskom a fotovoltaickými panelmi. Toto hardvérové zariadenie je postavené na báze ARB 32-bitovej architektúry, ktorá obsahuje 64-bitový Intel® Atom™ procesor. Dá sa ovládať na diaľku cez cloud server a je dôležitou súčasťou každého smart batériového úložiska brAIn by FUERGY.

Rozvádzač

Alebo aj rozvodná skriňa, slúži na rozdeľovanie a riadenie elektrickej energie v budove alebo priemyselnej hale. Hlavnou úlohou rozvádzača je prijímať prúd z rozvodnej siete a distribuovať ho na rôzne odberné miesta alebo do zariadení.