Slovník pojmov z energetiky

Regulačná elektrina (RE)

Regulačná elektrina (RE) je elektrina, ktorá sa používa na udržanie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Tento typ elektriny sa nasadzuje v prípade odchýlok, keď je potrebné okamžite zvýšiť alebo znížiť množstvo dodávanej energie, aby sa zabezpečila stabilita elektrickej siete.

Regulačná elektrina môže byť kladná alebo záporná. Kladná regulačná elektrina vyrovnáva kladnú systémovú odchýlku (t.j. prebytok elektriny v sústave) a predstavuje buď zvýšenie produkcie elektriny z výrobných zdrojov, alebo zníženie spotreby elektriny na strane odberateľov. Naopak, záporná regulačná elektrina vyrovnáva zápornú systémovú odchýlku (t.j. nedostatok elektriny v sústave) a predstavuje buď zníženie výkonu výrobných zdrojov, alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov.

Regulačný potenciál odberného miesta

Ide o potenciál regulovať výrobu a spotrebu elektrickej energie v odbernom mieste pre poskytovanie necertifikovaných podporných služieb elektrickej sieti. Za tú je úložisko brAIn finančne odmeňované. Čím väčšie výkyvy vo výrobe a odbere elektriny zo siete firma má, tým častejšie dokáže systém FUERGY batérie nabíjať a vybíjať. A to znamená, že aj zarábať. Inými slovami, firma by nemala mať konštantnú spotrebu počas celého dňa. Regulačný potenciál ovplyvňuje aj celkovú návratnosť investície.

Regulovaný odberateľ elektriny

Regulovaný odberateľ elektriny je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny od dodávateľa elektrickej energie. Títo odberatelia majú zákonný nárok na cenu dodávky elektriny alebo plynu, ktorá je regulovaná Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Medzi regulovaných odberateľov patria domácnosti a malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. K tejto skupine sa zaraďujú aj spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.

Regulovaní odberatelia majú výhodu stabilných a predvídateľných cien elektriny, čo im poskytuje ochranu pred výkyvmi na trhu s energiou. Tieto regulované ceny sú stanovené s cieľom zabezpečiť prístup k elektrickej energii za spravodlivé a dostupné ceny pre zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a malé podniky.

Rezervovaná kapacita (RK)

Rezervovaná mesačná, štvrťročná, alebo ročná kapacita na napäťovej úrovni VVN a VN je ¼ hod. výkon, ktorý sa zabezpečuje pre odberateľa obojstranne potvrdenou zmluvou o distribúcii elektriny resp. zmluvou o združenej dodávke elektriny. Tarifa za rezervovanú kapacitu sa účtuje mesačne. V prípade prekročenia hodnoty RK odberateľom, dodávateľ účtuje poplatok za jej prekročenie. Hodnotu rezervovanej kapacity je možné v priebehu kalendárneho roka zvýšiť do úrovne Maximálnej rezervovanej kapacity.
ZDROJ: https://www.energie2.sk

Riadiaca jednotka FUERGY Control unit

Je zariadenie, ktoré slúži ako komunikačné rozhranie medzi softvérom FUERGY a hardvérom, napríklad batériovým úložiskom a fotovoltaickými panelmi. Toto hardvérové zariadenie je postavené na báze ARB 32-bitovej architektúry, ktorá obsahuje 64-bitový Intel® Atom™ procesor. Dá sa ovládať na diaľku cez cloud server a je dôležitou súčasťou každého smart batériového úložiska brAIn by FUERGY.

Rozvádzač

Alebo aj rozvodná skriňa, slúži na rozdeľovanie a riadenie elektrickej energie v budove alebo priemyselnej hale. Hlavnou úlohou rozvádzača je prijímať prúd z rozvodnej siete a distribuovať ho na rôzne odberné miesta alebo do zariadení.