Slovník pojmov z energetiky

Zdroj neprerušovaného napájania (UPS)

(z angl. uninterruptible power supply), zabezpečuje bezpečnosť a prevádzku kritických počítačových systémov, IT a iných elektronických zariadení počas prepätia a výpadkov elektrického prúdu. UPS poskytuje okamžité záložné napájanie z batérií, keď tok energie klesne na nedostatočné napätie alebo sa zastaví.
ZDROJ: https://www.elektroprumysl.cz

Zálohový menič

Zálohový menič je elektronické zariadenie, ktoré premieňa jednosmerný prúd (DC) z batérií na striedavý prúd (AC), ktorý sa používa na napájanie elektrických zariadení počas výpadkov elektrickej energie. Tento menič je kľúčovou súčasťou systémov neprerušovaného napájania (UPS) a záložných energetických systémov.

Zálohové meniče sú nevyhnutné pre systémy, kde je kritická nepretržitá prevádzka, ako sú servery, dátové centrá, zdravotnícke zariadenia a ďalšie dôležité infraštruktúry.

Záložný zdroj energie

Zabezpečuje prívod elektrickej energie v prípade výpadku hlavného zdroja elektrickej energie. Záložným zdrojom môže byť napríklad batériový systém UPS, ktorý sa vyznačuje rýchlym nábehom avšak iba po obmedzenú dobu. Ďalším typom je elektrocentrála alebo dieselagregát, ktorého základom je synchrónny generátor a dieselový spaľovací motor a ktorý dokáže fungovať počas neobmedzenej doby, avšak nábeh výroby elektrickej energie možno počítať rádovo v minútach.

Záporná cena elektrickej energie

Záporná cena elektrickej energie je situácia na trhu s elektrickou energiou, keď producenti platia odberateľom za odber elektriny namiesto toho, aby za ňu odberatelia platili. Tento jav nastáva, keď je ponuka elektriny výrazne vyššia ako dopyt, čo spôsobuje prebytok energie v elektrickej sieti.

Zúčtovacia cena odchýlky

Zúčtovacia cena odchýlky je cena, ktorou sa finančne vyrovnávajú rozdiely medzi plánovanou a skutočnou dodávkou alebo spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Tento mechanizmus zaisťuje, že subjekty zúčtovania (napr. výrobcovia a dodávatelia elektriny) sú finančne motivované k presnému plánovaniu a dodržiavaniu svojich záväzkov.

Zúčtovacia cena odchýlky sa stanovuje na základe aktuálnych trhových podmienok a môže byť rôzna pre kladné a záporné odchýlky:

  • Kladná odchýlka: Nastáva, keď je dodávka elektriny vyššia než plánovaná, alebo keď je spotreba nižšia než plánovaná. Zúčtovacia cena pre kladnú odchýlku je často nižšia, pretože predstavuje prebytok elektriny v sieti.

  • Záporná odchýlka: Nastáva, keď je dodávka elektriny nižšia než plánovaná, alebo keď je spotreba vyššia než plánovaná. Zúčtovacia cena pre zápornú odchýlku je zvyčajne vyššia, pretože predstavuje nedostatok elektriny v sieti.

Zúčtovacia cena odchýlky je dôležitým nástrojom na udržanie rovnováhy v elektrizačnej sústave a na zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok elektrickej energie.