Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Obnoviteľná energia

Obnoviteľná energia je energia získaná zo zdrojov, ktoré sa neprečerpávajú a nevyčerpávajú ich použitím. Medzi hlavné zdroje obnoviteľnej energie patria vodná, veterná, slnečná a geotermálna energia, ako aj biopalivá. Tieto zdroje sú udržateľné a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov, čím podporujú ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.

Odberateľ elektriny

Odberateľ elektriny je osoba alebo organizácia, ktorá spotrebováva elektrickú energiu zakúpenú od dodávateľa elektriny. Odberatelia môžu byť rozdelení do rôznych kategórií, ako sú domácnosti, komerčné podniky, priemyselné závody a verejné inštitúcie.

Odberateľ elektriny je zodpovedný za platenie faktúr za spotrebovanú energiu a má možnosť vybrať si dodávateľa podľa svojich preferencií a potrieb.

Odberné miesto

Je koncový odberateľ elektriny, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Môže ním byť domácnosť alebo firma. Obvykle je totožné s miestom, kde sa meria odber elektriny (spotreba). Odber jedného odberateľa sa môže merať aj na niekoľkých odberných miestach.
ZDROJ: http://uef.fei.stuba.sk

Odchýlka odberného miesta

Je rozdiel medzi plánovaným denným diagramom odberného miesta a jeho skutočným odberom elektrickej energie. Denný diagram sa vypracováva pre každé odberné miesto deň vopred a zasiela sa subjektu zúčtovania, vo väčšine prípadov dodávateľovi elektrickej energie. Súčet všetkých odchýlok odberných miest spadajúcich pod jeden subjekt zúčtovania tvorí odchýlku subjektu zúčtovania.

Odchýlka subjektu zúčtovania

Je rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré subjekt zúčtovania pre svoju bilančnú skupinu naplánoval a skutočným odobratým a vyrobeným množstvom elektriny bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny. Odchýlka subjektu zúčtovania má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny a naopak záporné znamienko, ak spôsobí nedostatok elektriny v sústave.
ZDROJ: https://www.okte.sk

Odovzdávacie miesto

Je miesto výroby a fyzickej dodávky elektrickej energie do prenosovej sústavy pozostávajúce z jedného meracieho bodu.
ZDROJ: https://knowwww.eu

Oxid uhličitý (CO2)

Je najrozšírenejší a najznámejší skleníkový plyn vytváraný spaľovaním fosílnych palív a inými ľudskými aktivitami, ako je napríklad odlesňovanie a spaľovanie biomasy. CO2 prispieva k zvyšovaniu skleníkového efektu, čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Zníženie emisií oxidu uhličitého je kľúčové pre ochranu životného prostredia a zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien.