Slovník pojmov z energetiky

Obnoviteľná energia

Obnoviteľná energia je energia získaná zo zdrojov, ktoré sa neprečerpávajú a nevyčerpávajú ich použitím. Medzi hlavné zdroje obnoviteľnej energie patria vodná, veterná, slnečná a geotermálna energia, ako aj biopalivá. Tieto zdroje sú udržateľné a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov, čím podporujú ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.

Odberateľ elektriny

Odberateľ elektriny je osoba alebo organizácia, ktorá spotrebováva elektrickú energiu zakúpenú od dodávateľa elektriny. Odberatelia môžu byť rozdelení do rôznych kategórií, ako sú domácnosti, komerčné podniky, priemyselné závody a verejné inštitúcie.

Odberateľ elektriny je zodpovedný za platenie faktúr za spotrebovanú energiu a má možnosť vybrať si dodávateľa podľa svojich preferencií a potrieb.

Odberné miesto

Odberné miesto je miesto, kde koncový odberateľ elektriny nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu. Môže ním byť domácnosť alebo firma. Toto miesto je obvykle totožné s miestom, kde sa meria spotreba elektriny. Odber jedného odberateľa môže byť meraný na viacerých odberných miestach, čo umožňuje presné sledovanie a riadenie spotreby elektriny.

Odchýlka odberného miesta

Odchýlka odberného miesta je rozdiel medzi plánovaným denným diagramom odberu elektrickej energie a skutočným odberom elektriny na konkrétnom odbernom mieste. Denný diagram sa vypracováva pre každé odberné miesto deň vopred a zasiela sa subjektu zúčtovania, často dodávateľovi elektrickej energie. Súčet všetkých odchýlok odberných miest patriacich pod jeden subjekt zúčtovania tvorí celkovú odchýlku tohto subjektu zúčtovania.

Odchýlky odberných miest sú kľúčové pre efektívne riadenie energetických tokov a zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy. Presné plánovanie a sledovanie týchto odchýlok pomáha minimalizovať finančné straty a zvyšovať spoľahlivosť dodávok elektrickej energie.

Odchýlka subjektu zúčtovania

Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi plánovanou a skutočnou dodávkou alebo spotrebou elektrickej energie, ktorú vykazuje konkrétny subjekt zúčtovania v elektrizačnej sústave. Táto odchýlka vzniká, keď sa reálne hodnoty spotreby alebo výroby elektriny líšia od hodnoty plánovanej, a môže byť buď kladná (prebytok) alebo záporná (nedostatok).

Odovzdávacie miesto

Odovzdávacie miesto je miesto, kde dochádza k výrobe a fyzickej dodávke elektrickej energie do prenosovej sústavy. Toto miesto pozostáva z jedného meracieho bodu, ktorý zaznamenáva množstvo dodanej energie. Odovzdávacie miesto je kľúčové pre sledovanie a riadenie toku elektriny z výrobných zdrojov do širšej energetickej siete, zabezpečujúc presné meranie a účtovanie dodanej energie.

Oxid uhličitý (CO2)

Je najrozšírenejší a najznámejší skleníkový plyn vytváraný spaľovaním fosílnych palív a inými ľudskými aktivitami, ako je napríklad odlesňovanie a spaľovanie biomasy. CO2 prispieva k zvyšovaniu skleníkového efektu, čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a klimatickým zmenám. Zníženie emisií oxidu uhličitého je kľúčové pre ochranu životného prostredia a zmiernenie negatívnych dopadov klimatických zmien.