Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Maximálna rezervovaná kapacita (MRK)

At voltage level VHV and HV (very high voltage, high voltage), it is the maximum volume of electricity that delivery point can consume from the power grid. More precisely, it is the average value of the quarter-hourly active power negotiated in the contract for connection to the distribution system, or determined in the connection conditions for one delivery point. The MRC at the low voltage (LV) level is determined by the amperage value of the main circuit breaker in front of the electricity meter or the value of the MRC in kilowatts converted into electric current in amperes negotiated in the contract for connection to the distribution system, or determined in the connection conditions for one delivery point.
SOURCE: https://www.zsdis.sk

Menič

Často označovaný aj ako invertor, je zariadenie, ktoré slúži na premenu jednosmerného elektrického prúdu na striedavý. Energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad prostredníctvom solárnych panelov alebo veterných turbín, mení na bežne využiteľnú elektrickú energiu so striedavým prúdom.

Meranie a regulácia (MaR)

Je systém, ktorý pre odberné miesto zabezpečuje riadenie a plynulý chod prevádzkovaných technológií ako sú kúrenie, vetranie/vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie alebo osvetlenie. MaR sa stará o komfort, bezpečnosť, riadenie technológií, monitoring a v neposlednom rade aj o optimalizáciu spotreby energie.

Miestna distribučná sústava (MDS)

Je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. Je zvyčajne pripojená do nadradenej regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkovateľ MDS je subjekt podnikajúci v energetike, ktorý vykonáva činnosť MDS na základe povolenia na podnikanie v energetike.
ZDROJ: https://www.zsdis.sk

Mikrovýpadky

Mikrovýpadky, známe aj ako mikrointerrupcie, sú krátke prerušenia dodávky elektrickej energie, ktoré trvajú zvyčajne menej než jednu sekundu. Tieto výpadky môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, vrátane problémov s distribučnou sieťou, atmosférickými vplyvmi, nehodami, alebo rýchlymi zmenami v spotrebe elektrickej energie.

Hoci sú mikrovýpadky krátke, môžu spôsobiť významné problémy v citlivých elektronických systémoch, ako sú počítače, dátové centrá, alebo medicínske prístroje. Preto je často nutné používať záložné napájacie zdroje alebo systémy na ochranu proti prerušeniu napájania, aby sa minimalizovali potenciálne škody alebo prerušenia v prevádzke.