Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Elektrizačná sieť

Alebo zjednodušene povedané elektrická sieť, zahŕňa všetky zariadenia slúžiace na získanie elektrickej energie a na jej prenos a rozvod až po jednotlivé spotrebiče. Tvoria ju alternátory vo výrobniach elektrickej energie (elektrárňach), prenosová sústava a distribučná sústava.
ZDROJ: https://www.javys.sk

EMS (Energy Management System)

EMS (Energy Management System) je sofistikovaný systém určený na monitorovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a výroby energie. V kontexte batériových úložísk, ako je smart batériové úložisko brAIn, je EMS srdcom aj mozgom celého systému.

EMS využíva senzory, softvér a analytické nástroje na zhromažďovanie dát o spotrebe energie, identifikáciu možností úspor a automatizáciu procesov pre zvýšenie energetickej efektívnosti. Sleduje aktuálne počasie, stav elektrickej siete a spotrebu u zákazníka, čím pomáha maximalizovať efektivitu, predchádzať výpadkom a optimalizovať náklady na energiu. Implementácia EMS môže viesť k zníženiu nákladov na energiu, zlepšeniu udržateľnosti a zníženiu environmentálneho dopadu.

Energetická analýza

Energetická analýza je proces, ktorý zahŕňa zber a analýzu dát o spotrebe elektrickej energie, s cieľom identifikovať možnosti na zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Tento proces je kľúčový pri návrhu kapacity batériového úložiska.

V rámci energetickej analýzy by sa mal dodávateľ batériového úložiska pozrieť na diagram spotreby elektrickej energie, ktorý obsahuje údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta.

Zohľadňuje sa tiež rezervovaná kapacita a maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta.

Energetické spoločenstvo

Energetické spoločenstvo je skupina jednotlivcov, domácností alebo organizácií, ktoré sa spájajú s cieľom spoločne vyrábať, spotrebovávať, skladovať a riadiť energiu. Tieto spoločenstvá sa často zameriavajú na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne, veterné alebo vodné elektrárne, a ich cieľom je zvýšiť energetickú sebestačnosť, znížiť náklady na energiu a prispieť k udržateľnosti.

Energetické spoločenstvá umožňujú svojim členom zdieľať vyrobenú energiu, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Tieto spoločenstvá tiež môžu profitovať z finančných odmien za poskytovanie podporných služieb elektrickej sieti, ako je stabilizácia siete a vyrovnávanie výkyvov v spotrebe a výrobe energie.

ESG Report

ESG Report (Environmental, Social and Governance Report) je dokument, ktorý firmy používajú na prezentáciu svojich iniciatív a výsledkov v oblastiach udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

ESG report zahŕňa:

  • Environmental (Environmentálne): Vplyv firmy na životné prostredie, ako sú emisie, spotreba energie a udržateľnosť zdrojov.

  • Social (Sociálne): Vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, vrátane pracovných podmienok a ľudských práv.

  • Governance (Riadenie): Spôsoby riadenia, etika, riadenie rizík a transparentnosť.

ESG reporty pomáhajú investorom a zainteresovaným stranám posúdiť dlhodobú udržateľnosť a etickosť firmy.