Slovník pojmov z energetiky

Elektrizačná sieť

Elektrizačná sieť alebo aj elektrická sieť je komplexný systém, ktorý zabezpečuje prenos a distribúciu elektrickej energie od výrobcov až k spotrebiteľom. Tento systém zahŕňa elektrárne, prenosové a distribučné vedenia, transformačné stanice a iné technické zariadenia, ktoré umožňujú efektívne a spoľahlivé dodávky elektrickej energie.

Elektrizačná sieť je zložená z troch hlavných častí:

1. Výroba elektrickej energie: Elektrárne produkujú elektrickú energiu pomocou rôznych zdrojov, ako sú fosílne palivá, jadrová energia, vodná energia, veterná energia a solárna energia.

2. Prenosová sústava: Vysokonapäťové vedenia prenášajú elektrickú energiu na veľké vzdialenosti z elektrární do distribučných oblastí.

3. Distribučná sústava: Strednonapäťové a nízkonapäťové vedenia distribuujú elektrickú energiu

EMS (Energy Management System)

EMS (Energy Management System) je sofistikovaný systém určený na monitorovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby a výroby energie. V kontexte batériových úložísk, ako je smart batériové úložisko brAIn, je EMS srdcom aj mozgom celého systému.

EMS využíva senzory, softvér a analytické nástroje na zhromažďovanie dát o spotrebe energie, identifikáciu možností úspor a automatizáciu procesov pre zvýšenie energetickej efektívnosti. Sleduje aktuálne počasie, stav elektrickej siete a spotrebu u zákazníka, čím pomáha maximalizovať efektivitu, predchádzať výpadkom a optimalizovať náklady na energiu. Implementácia EMS môže viesť k zníženiu nákladov na energiu, zlepšeniu udržateľnosti a zníženiu environmentálneho dopadu.

Energetická analýza

Energetická analýza je proces, ktorý zahŕňa zber a analýzu dát o spotrebe elektrickej energie, s cieľom identifikovať možnosti na zvýšenie efektivity a zníženie nákladov. Tento proces je kľúčový pri návrhu kapacity batériového úložiska.

V rámci energetickej analýzy by sa mal dodávateľ batériového úložiska pozrieť na diagram spotreby elektrickej energie, ktorý obsahuje údaje o spotrebe elektrickej energie odberného miesta.

Zohľadňuje sa tiež rezervovaná kapacita a maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta.

Energetické spoločenstvo

Energetické spoločenstvo je skupina jednotlivcov, domácností alebo organizácií, ktoré sa spájajú s cieľom spoločne vyrábať, spotrebovávať, skladovať a riadiť energiu. Tieto spoločenstvá sa často zameriavajú na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne, veterné alebo vodné elektrárne, a ich cieľom je zvýšiť energetickú sebestačnosť, znížiť náklady na energiu a prispieť k udržateľnosti.

Energetické spoločenstvá umožňujú svojim členom zdieľať vyrobenú energiu, čo vedie k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov a znižovaniu emisií skleníkových plynov. Tieto spoločenstvá tiež môžu profitovať z finančných odmien za poskytovanie podporných služieb elektrickej sieti, ako je stabilizácia siete a vyrovnávanie výkyvov v spotrebe a výrobe energie.

ESG Report

ESG Report (Environmental, Social and Governance Report) je dokument, ktorý firmy používajú na prezentáciu svojich iniciatív a výsledkov v oblastiach udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

ESG report zahŕňa:

  • Environmental (Environmentálne): Vplyv firmy na životné prostredie, ako sú emisie, spotreba energie a udržateľnosť zdrojov.

  • Social (Sociálne): Vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, vrátane pracovných podmienok a ľudských práv.

  • Governance (Riadenie): Spôsoby riadenia, etika, riadenie rizík a transparentnosť.

ESG reporty pomáhajú investorom a zainteresovaným stranám posúdiť dlhodobú udržateľnosť a etickosť firmy.