Slovník pojmov z energetiky

Odchýlka odberného miesta

Odchýlka odberného miesta je rozdiel medzi plánovaným denným diagramom odberu elektrickej energie a skutočným odberom elektriny na konkrétnom odbernom mieste. Denný diagram sa vypracováva pre každé odberné miesto deň vopred a zasiela sa subjektu zúčtovania, často dodávateľovi elektrickej energie. Súčet všetkých odchýlok odberných miest patriacich pod jeden subjekt zúčtovania tvorí celkovú odchýlku tohto subjektu zúčtovania.

Odchýlky odberných miest sú kľúčové pre efektívne riadenie energetických tokov a zabezpečenie stability elektrizačnej sústavy. Presné plánovanie a sledovanie týchto odchýlok pomáha minimalizovať finančné straty a zvyšovať spoľahlivosť dodávok elektrickej energie.