Slovník pojmov z energetiky

Agregátor flexibility

Agregátor flexibility je fyzická alebo právnická osoba, ktorá združuje, riadi a zastupuje viaceré odberné alebo odovzdávacie miesta na trhu s elektrinou. Agregátori flexibility optimalizujú spotrebu a výrobu elektriny svojich zákazníkov tak, aby mohli efektívne reagovať na požiadavky trhu a prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy. 

Tieto subjekty pomáhajú vyrovnávať výkyvy v dopyte a ponuke energie, čo vedie k zvýšenej efektivite a zníženiu nákladov na energiu pre všetkých zúčastnených. Agregátori flexibility zohrávajú dôležitú úlohu v prechode na udržateľnú energetiku s vyšším podielom obnoviteľných zdrojov energie