Slovník pojmov z energetiky

Denný diagram

Denný diagram je grafické znázornenie predpokladanej alebo skutočnej spotreby a výroby elektrickej energie v priebehu jedného dňa, často rozdelené na hodinové alebo štvrťhodinové intervaly. Tento diagram poskytuje detailný prehľad o tom, ako sa mení spotreba a výroba elektriny počas celého dňa, čo umožňuje efektívne plánovanie a riadenie energetických zdrojov.