Slovník pojmov z energetiky

Nízkouhlíková ekonomika

Nízkouhlíková ekonomika je ekonomický model, ktorý sa spolieha na zdroje energie s nízkou produkciou emisií skleníkových plynov. Hlavným cieľom nízkouhlíkovej ekonomiky je ochrana životného prostredia a predchádzanie dlhodobým klimatickým zmenám, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ľudskú spoločnosť a prírodné ekosystémy. Tento model podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, energetickú efektívnosť a inovatívne technológie, ktoré znižujú uhlíkovú stopu.