Slovník pojmov z energetiky

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Leo vitae sit integer arcu pellentesque. Nisl metus sit sem ullamcorper nunc. Vestibulum faucibus at lacinia praesent viverra eu auctor ornare.

Regulovaný odberateľ elektriny

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny od dodávateľa elektrickej energie a má zákonný nárok na cenu dodávky plynu alebo elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ide o domácnosti a tzv. malé podniky s ročnou spotrebou do 30 MWh elektriny alebo 100 MWh plynu. Patria k nim aj spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, zariadenia sociálnych služieb, nájomné a sociálne byty.
ZDROJ: https://www.energie-portal.sk