Slovník pojmov z energetiky

Systémová odchýlka

Systémová odchýlka je rozdiel medzi plánovanou a skutočnou výrobou alebo spotrebou elektrickej energie v elektrizačnej sústave. Táto odchýlka vzniká, keď sa reálna výroba alebo spotreba odchýli od predpovedaných hodnôt, čo môže ovplyvniť stabilitu a spoľahlivosť dodávok energie.

Každý subjekt zúčtovania vytvára deň vopred plán odberu a výroby elektrickej energie svojej bilančnej skupiny a zodpovedá za vzniknuté odchýlky spôsobené nesprávnym plánovaním. Systémová odchýlka v každej obchodnej štvrťhodine je súhrnom odchýlok všetkých subjektov zúčtovania.

Systémová odchýlka môže byť kladná alebo záporná. Kladná odchýlka nastáva, keď je celkový odber v sústave nižší ako naplánované množstvo, čo znamená prebytok elektriny. Záporná odchýlka nastáva, keď je celkový odber vyšší ako plán, čo vedie k nedostatku elektriny v sieti.